Wij zijn gespecialiseerd op de volgende terreinen:

 1. Vreemdelingenrecht & Asielrecht
 2. Sociaal zekerheidsrecht
 3. Bijstand slachtoffers gewelds- en zedendelicten

Alle drie de advocaten zijn specialisten op bovengenoemde rechtsgebieden en om deze reden lid van Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (www.svma.nl) en Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (www.langzs.nl).

 

U kunt in de volgende situaties bij ons terecht:

Vreemdelingenrecht & Asielrecht

 • Indien uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of visum is afgewezen en u wil bezwaar of beroep tegen deze afwijzing van de IND indienen;
 • u een brief van de IND heeft ontvangen betreffende intrekking van uw verblijfsvergunning of verblijfsrecht als EU burger en daar bezwaar tegen wil indienen;
 • u asiel heeft aangevraagd of u overweegt om asiel aan te vragen;
 • u in bewaring bent gesteld, of dreigt te worden gesteld, en u rechtsbijstand nodig heeft tegen deze inbewaringstelling;
 • u de Nederlandse nationaliteit wenst aan te vragen en/of uw aanvraag naturalisatie is afgewezen;
 • en andere zaken welke verblijfsrecht betreffen.

 

Sociaal zekerheidsrecht

 • Indien u een Participatiewet-uitkering (bijstandsuitkering) heeft en deze wordt gekort of ingetrokken;
 • u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en deze door de gemeente is geweigerd;
 • u een boete krijgt opgelegd van de gemeente in verband met niet nakomen van uw verplichtingen;
 • u een WW-uitkering heeft aangevraagd en het UWV weigert u deze toe te kennen;
 • u ziek uit dienst bent gegaan en u een Ziektewet uitkering heeft aangevraagd en deze is afgewezen;
 • u een terugvordering krijgt over de aan u reeds uitbetaalde uitkering of toeslagen;
 • uw aanvraag voor een voorziening op grond van de WMO (gedeeltelijk) is afgewezen;
 • en andere zaken welke financiële verstrekkingen van een overheidsorgaan betreffen.

 

Bijstand aan slachtoffers gewelds- en zedendelicten

 • u slachtoffer bent van een gewelds- en/of zedenmisdrijf en bijstand nodig hebt in de aangiftefase, onderzoeksfase en strafprocedure tegen de verdachte en/of schade wenst te verhalen.