Wij zijn gespecialiseerd op de volgende terreinen:

 1. Asiel- en vluchtelingenrecht
 2. Vreemdelingenrecht
 3. Slachtofferrecht (Bijstand slachtoffers gewelds- en zedendelicten)
 4. Sociaal zekerheidsrecht
De  drie advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd: 
 1. M.L. Hoogendoorn staat geregistreerd op de rechtsgebieden asiel- en vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht, slachtofferrecht (mensenhandel en strafrecht) en sociaal zekerheidsrecht.
 2. T. Neijzen staat geregistreerd op de rechtsgebieden asiel- en vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht, slachtofferrecht (mensenhandel en strafrecht) en sociaal zekerheidsrecht.
 3. M.M. Volwerk staat geregistreerd op de rechtsgebieden asiel- en vluchtelingenrecht, vreemdelingenrecht en slachtofferrecht (mensenhandel en strafrecht).
Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

Alle drie de advocaten zijn specialisten op bovengenoemde rechtsgebieden en om deze reden lid van Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten (www.svma.nl) en Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (www.langzs.nl). 

U kunt in de volgende situaties bij ons terecht:

Asiel- en vluchtelingenrecht en vreemdelingenrecht

 • Indien uw aanvraag voor een verblijfsvergunning of visum is afgewezen en u wil bezwaar of beroep tegen deze afwijzing van de IND indienen;
 • u een brief van de IND heeft ontvangen betreffende intrekking van uw verblijfsvergunning of verblijfsrecht als EU burger en daar bezwaar tegen wil indienen;
 • u asiel heeft aangevraagd of u overweegt om asiel aan te vragen;
 • u in bewaring bent gesteld, of dreigt te worden gesteld, en u rechtsbijstand nodig heeft tegen deze inbewaringstelling;
 • u de Nederlandse nationaliteit wenst aan te vragen en/of uw aanvraag naturalisatie is afgewezen;
 • en andere zaken welke verblijfsrecht betreffen.

Slachtofferrecht (mensenhandel en strafrecht)

 • u slachtoffer bent van een gewelds- en/of zedenmisdrijf en bijstand nodig hebt in de aangiftefase, onderzoeksfase en strafprocedure tegen de verdachte en/of schade wenst te verhalen. 

Sociaal zekerheidsrecht

 • Indien u een Participatiewet-uitkering (bijstandsuitkering) heeft en deze wordt gekort of ingetrokken;
 • u een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en deze door de gemeente is geweigerd;
 • u een boete krijgt opgelegd van de gemeente in verband met niet nakomen van uw verplichtingen;
 • u een WW-uitkering heeft aangevraagd en het UWV weigert u deze toe te kennen;
 • u ziek uit dienst bent gegaan en u een Ziektewet uitkering heeft aangevraagd en deze is afgewezen;
 • u een terugvordering krijgt over de aan u reeds uitbetaalde uitkering of toeslagen;
 • uw aanvraag voor een voorziening op grond van de WMO (gedeeltelijk) is afgewezen;
 • en andere zaken welke financiële verstrekkingen van een overheidsorgaan betreffen.